ฟีด เดอะ มายด์

"Feed The Mind"

ปัญหาเกี่ยวกับอาหารส่วนเกินที่เหลือทิ้งเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ และเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการแจกจ่ายเพื่อการบริโภค เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมถึงปัญหาดังกล่าว เราจึงได้จัดการปัญหาอาหารส่วนเกินผ่านโครงการที่หลากหลายของ SOS ในแต่ละโครงการเราได้ให้การสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นบุคลากร โลจิสติกส์ และงบประมาณ เพื่อจัดการส่งมอบอาหารส่วนเกินคุณภาพดีและปลอดภัยให้กับชุมชนที่ต้องการ มากกว่าที่จะปล่อยให้ทรัพยากรเหล่านี้ถูกทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ ดังนั้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงทาง อาหารในทางวัฒนธรรมเราจึงดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

โครงการของเรา

โครงการ แฮปปี้ สปูน (Happy Spoon)

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาในการกระจายอาหารส่วนเกิน ผ่านการรวบรวมอาหารส่วนเกินจากห้างร้าน อาหารส่วนเกินเหล่านี้เป็นผักหรือผลไม้ที่ขายได้ราคาไม่ดีเพราะมีรอยช้ำและมักถูกโละให้เน่าเสีย ทั้งที่ยังสามารถนำมาประกอบอาหารและยังมีคุณค่าทางโภชนาการได้ โดยเราจะนำมาปรุงอาหารในครัวชุมชนและแจกจ่ายต่อไปในครัวของบ้านอุปถัมส์เด็กไร้ที่พึ่ง บ้านพักสตรี โรงเรียน วัด โบสถ์ และศูนย์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ทางเรายังได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นและการอบรบให้กับกับครัวชุมชนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าอาหารส่วนเกินเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ขาดแคลนในการบริโภค สำหรับห้างร้านต่างๆที่ร่วมบริจาคอาหารกับเรา ซึ่งเป็นการแสดงความรับรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่ง ทาง SOS ยังได้สนับสนุนห้างร้านเหล่านี้ในการฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเก็บอาหารจากห้างร้านที่ร่วมบริจาคต้นทางเองก็ตั้งอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภค

spacing

โครงการ โกเด้นซอย คอมโพสติง (Golden Soil Composting)

หรือ การทำปุ๋ยจากอาหารส่วนเกิน

แน่นอนว่าไม่ใช่อาหารส่วนเกินทุกอย่างจะปลอดภัยและมนุษย์สามารถบริโภคได้ ดังนั้นเพื่อจัดการปัญหาขยะจากอาหารส่วนเกินที่นำไปสู่การสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม สร้างวงจรในการจัดการอาหารส่วนเกินที่สมบูรณ์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ อาหารส่วนเกินที่ได้รับบริจาคจากห้างร้านที่ไม่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ จะถูกส่งไปที่ฟารม์ของมูลนิธิเพื่อการกุศลเพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยผ่านกระบวนการทำปุ๋ยไส้เดือน โดยปุ๋ยเหล่านี้จะถูกนำใช้ในฟารม์เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

spacing

โครงการ วิคตอรี่ การ์เด้นส์ (Victory Garden)

หรือ การทำสวนผักเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

โครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมชุมชนในเรื่องความสำคัญของอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งสร้างทัศนียภาพเมืองให้ดีขึ้น และเปลี่ยนพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นพื้นที่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ทาง SOS มุ่งประยุกต์ใช้แนวคิด Micro - loan โดยจะมอบเครื่องมือที่ทางโรงเรียนและชุมชนขาดแขลน ทั้งการอบรม อุปกรณ์ และอาสาสมัครเป็นครั้งคราวในการปลูกผักสวนครัวในเมือง รวมทั้งการทำปุ๋ยไส้เดือนในครัวเรือนให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสวนนี้จะถูกบริจาค หรือจำหน่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆ