เราเชื่อว่าความไม่มั่นคงทางอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกินเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่เป็นปัญหาทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงมีเป้าหมายในการตั้งระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าต่ออาหารเหล่านี้ในชุมชนที่ขาดแขลน เพื่อใช้ในการจัดการปัญหาที่เกิดจากอาหารที่ผลิตเกินความต้องการ โดยผ่านการใช้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมชุมชนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เราหวังที่จะสร้างความตระหนักและหยุดวงจรปัญหาดังกล่าวเพื่อรักษาทรัพยากรอาหารที่มีคุณค่าเหล่านี้

Follow up with us on social media